Думи, започващи с буквата П (6 бр.)

Инфраструктура на публични ключове.  Това е съвкупността от хардуер, софтуер, хора, политики и процедури, необходими за издаването, управлението, поддържането на регистри с издадени и прекратени удостоверения за електронни подписи.

Поредица от символи, която служи като идентификатор на притежателя на средството за идентификация.

Документ, неделима част от Наръчника за потребителя, описващ политиката на издаване на удостоверения от Доставчика и видовете услуги, предоставяни от „Система за електронни плащания България / СЕП България" АД, в качеството на ДУУ.

Документ, неделима част от Наръчника за потребителя,  разработен в съответствие с изискванията на Политиката по предоставяне на удостоверителни услуги и описващ процедурите по издаване на удостоверения от „Система за електронни плащания България / СЕП България" АД и видовете предоставяни удостоверителни услуги.

Единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема, който е достъпен и може да се използва за проверка на електронен подпис.

Лице, упълномощено от Титуляра или Автора да подаде Искане за издаване на КЕП или да предприема други действия, свързани с промяна статуса на издадените КЕП.
към всички термини