Думи, започващи с буквата Д (4 бр.)

Данни, като кодове и публични криптографски ключове, използвани за проверка на електронния подпис.

Получатели на КЕП, например като част от електронни изявления, които предприемат действия, доверявайки се на удостоверението и/или на електронните подписи, проверени чрез публичния ключ от това удостоверение.

Уникално име в йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, състоящо се от имената на всички домейни, от което то е част.

Доставчик на удостоверителни услуги предоставя удостоверителни услуги съгласно изискванията на ЗЕДЕП и прилежащите му подзаконови нормативни актове, на всички юридически и физически лица, приемащи Правилата и Практиките, описани в Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги.
към всички термини