В момента речника на eSign.bg съдържат: 43 термина

Последно добавени термини в речника на eSign.bg:

Оперативно удостоверение

Удостоверение за електронен подпис, издадено от Доставчик на Удостоверителни Услуги сам на себе си и подписано с електронен подпис, придружен от базово удостоверение за електронен подпис. Оперативното удостоверение удостоверява публичния ключ, използван за проверка на подписаните от Доставчика удост...

Базово удостоверение

Удостоверение за електронен подпис, издадено от Доставчик на Удостоверителни Услуги сам на себе си, удостоверяващо публичния ключ, който се използва за проверка на подписаните от Доставчика оперативни удостоверения за електронен подпис.

Частен ключ

Единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема за създаване на електронен подпис. Частният ключ е известен само на притежателя му.

Хеширане

Практика по прилагането на хеш-функция.

Усъвършенстван електронен подпис (УсЕП)

Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис, който:

  • дава възможност за идентифициране на автора;
  • е свързан по уникален начин с автора;
  • е създаден със средства, които са под контрола единствено на автора, и
  • е свързан с електронното изявление по...

Устройство за сигурно създаване на електронен подпис (SSCD)

Конфигуриран софтуер или хардуер, използван за въвеждане на данните за създаване на подписа.

Удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП)

Удостоверението е електронен документ, издаден и подписан от доставчика на удостоверителни услуги, който може да съдържа:

  • указание, че удостоверението е издадено за квалифициран електронен подпис;
  • наименованието и адреса на ДУУ, както и указание за държавата, в която е ус...

Удостоверение за електронен подпис (УЕП)

Удостоверението за електронен подпис е електронен документ, издаден и подписан от Доставчика на Удостоверителни Услуги.

Титуляр

Титулярът в Удостоверение за КЕП е физическо или юридическо лице, от името на което Авторът подписва електронни изявления, и е посочено като такъв в издаденото удостоверение. Титулярът подава Искане за издаване на КЕП, от свое име или от името на други лица, които упълномощава да извършват електронн...

Сървър

Завършена компютърна система  (най-често съчетание между софтуерна и хардуерна система), която работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа и при комуникация им предоставя услуги, без  да е необходимо директно човешко участие.