СЕП  България в качеството си на акредитиран Доставчик на удостоверителни  услуги води публичен електронен реги стър, в който публикува Базовия и Оперативния сертификати от своята йерархия, издадените Удостоверения за КЕП, списъци с прекратени Удостоверения за КЕП и друга информация, необходима за ползване на удостоверителни услуги eSign.

Издадени удостоверения

eSign Удостоверенията за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) се издават с период на валидност от три години. В рамките на този период на валидност те могат да бъдат спирани или прекратявани от своите Автори и Титуляри поради промяна на вписаните данни, или от оправомощени органи при наличие на обективни обстоятелства. Поради това е от изключителна важност, при получаване на подписан с електронен подпис документ или имейл, да проверите дали съответстващото на подписа eSign Удостоверение за КЕП е валидно.

Информация за текущия статус и срока на валидност на издадено от СЕП България eSign Удостоверение за КЕП може да се намери в секция Валидация на удостоверения.

Прекратени удостоверения

Когато еSign Удостоверение за КЕП е било временно спряно или прекратено в срока на неговата валидност от лицето, вписано в него, или по искане на оторизирани органи, съответното Удостоверение се включва автоматично в CRL Списъка на прекратени Удостоверения.

Ако eSign сертификат е включен в CRL списъка, при проверка на неговата валидност, той ще бъде със статус "невалиден" и всички положени електронни подписи, гарантирани чрез него, няма да имат силата на саморъчно поставени от лицето подписи.

Затова регулярно актуализирайте на Вашия компютър Списъка на прекратени удостоверения, публикуван по-долу в секцията CRL and store.

Удостоверения на СЕП България

За да можете да използвате Вашето eSign Удостоверение за КЕП или, ако сте получател на електронни документи, подписани с електронен подпис, гарантиран чрез eSign Удостоверение за КЕП, е необходимо да инсталирате на своя компютър валидните Базов и Оперативен сертификати на СЕП България.

За да сте сигурни в безпроблемно ползване на удостоверителни услуги eSign Ви препоръчваме да свалите и инсталирате на Вашия компютър всички служебни удостоверения на СЕП България, публикувани на тази страница.

Удостоверителна йерархия за издадени КЕП по eIDAS от 01.07.2017 г.

eSign Sep Root CA

изтегли
Сериен Номер
4B BB 1A 09 7D BD 25 52
Валиден от
08.10.2017г.
Валиден до
08.10.2037г.
Thumbprint- sha1
8d 7c 6a 39 5b bd b8 dc 8b ec db 93 cd cb 6c 45 f0 83 89 02

eSign Sep QES CA

изтегли
Сериен Номер
46 5d 25 53 d1 97 54 90
Валиден от
09.10.2017г.
Валиден до
08.10.2037г.
Thumbprint- sha1
41 2d 15 1a d0 43 30 40 82 47 e0 21 ea a4 9e f2 c7 1c 55 2d

eSign Sep OCSP

изтегли
Сериен Номер
6A 4E 2E 2F 8E 47 41 E6
Валиден от
25.11.2022 г.
Валиден до
25.11.2027 г.
Thumbprint- sha1
10 7c 64 56 b8 a7 71 3d b6 45 8d 1e b7 1c 5c 86 09 89 15 1b

eSign Sep TSA

изтегли
Сериен Номер
4E 36 69 30 35 B0 D5 0F
Валиден от
25.11.2022 г.
Валиден до
25.11.2027 г.
Thumbprint- sha1
8F 7F 0E C1 D0 AB 22 99 CE 21 29 8B DD 82 E8 11 F7 9A D4 08

Удостоверителна йерархия за издадени КЕП от 01.07.2013 г. до 30.06.2017г.

Базовото Удостоверение на СЕП България (SEP_Root_CA) е служебно Удостоверение, издадено с цел удостоверяване на подписите на Оперативните удостоверения на СЕП България, списъците с издадени и прекратени Оперативни сертификати, както и други приложения със служебна цел.

SEP_Root_CA

изтегли
Сериен Номер
1a cb 24 72 9a d8 6f a8
Валиден от
28.11.2011г.
Валиден до
28.11.2031г.
Thumbprint- sha1
56 28 d7 3c 8b 59 fd 72 54 85 cd 9b b5 46 43 6e 8c f7 1e 8b
 
Оперативното Удостоверение на СЕП България (eSign QES CA) е служебно Удостоверение, подписано с Базовото Удостоверение (SEP_Root_CA), издадено с цел подписване на всички издадени eSign Удостоверения за КЕП, както и на списъците с издадени и прекратени eSign Удостоверения за КЕП.
 

eSign QES CA

изтегли
Сериен Номер
6a d3 4f a0 d1 4f fc 56
Валиден от
27.03.2013 г.
Валиден до
27.03.2023г.
Thumbprint- sha1
80 2b 3e ec 71 01 02 38 a3 0e 14 c9 f6 53 07 e4 e1 5d cf 0e
 
За да можете да ползвате услугата по удостоверяване на време или, за да можете да проверите времето на полагане на eSign електронен подпис, е необходимо да инсталирате на Вашия компютър TimeStamp Certificate.
 

TimeStamp Certificate

изтегли
Сериен Номер
1e 6d e8 f0 da 61 4e 80
Валиден от
07.12.2011г.
Валиден до
07.12.2021г.
Thumbprint- sha1
0b e2 d6 1a 70 a4 e3 ac a4 e4 4b eb ab 86 35 95 5f ac 0b 63
 
Услугата по валидация на статуса на eSign Удостоверение за КЕП към електронен документ, е достъпна в реално време чрез OCSP протокол. Изпратените електронни заявки до сървъра на СЕП България се подписват с OCSP Certificate.
 

OCSP Certificate

изтегли
Сериен Номер
0e e8 38 72 84 23 24 d8
Валиден от
28.03.2013 г.
Валиден до
27.03.2023 г.
Thumbprint- sha1
ef 1a cb 41 56 d6 35 43 e7 c5 1a 9c 11 a9 88 3b 4b 8e 07 8d
 
Ако Вие сте притежател или получател на Удостоверение за квалифициран електронен подпис, издадено от СЕП България преди 01.07.2013 г. е необходимо да инсталирате на своя компютър Базовото и Оперативно Удостоверения на СЕП България по-долу, валидни към тази дата.

Стара удостоверителна йерархия (за издадени КЕП преди 01.07.2013 г.)

SEP_Root_CA

изтегли
Сериен Номер
1a cb 24 72 9a d8 6f a8
Валиден от
28.11.2011г.
Валиден до
28.11.2031г.
Thumbprint- sha1
56 28 d7 3c 8b 59 fd 72 54 85 cd 9b b5 46 43 6e 8c f7 1e 8b

 

SEP_QES_CA

изтегли
Сериен Номер
6e bf 7a 15 00 a9 3d 41
Валиден от
28.11.2011г.
Валиден до
28.11.2021г.
Thumbprint- sha1
80 28 0e ff 64 46 33 14 72 94 e1 4b 05 14 7e 45 78 19 bb 2f

 

TimeStamp Certificate

изтегли
Сериен Номер
1e 6d e8 f0 da 61 4e 80
Валиден от
07.12.2011г.
Валиден до
07.12.2021г.
Thumbprint- sha1
0b e2 d6 1a 70 a4 e3 ac a4 e4 4b eb ab 86 35 95 5f ac 0b 63

 

OCSP Certificate

изтегли
Сериен Номер
58 65 d8 5e b2 af ab 98
Валиден от
07.12.2011г.
Валиден до
28.11.2021г.
Thumbprint- sha1
b7 8f 88 4e d7 da 1b 54 72 3c a2 47 41 15 7d 4e f1 0b 8a 7a
 
Ако Вие сте притежател или получател на Удостоверение за квалифициран електронен подпис, издадено от СЕП България преди 21.12.2011 г. е необходимо да инсталирате на своя компютър Базовото и Оперативно Удостоверения на СЕП България по-долу, валидни към тази дата.

Стара удостоверителна йерархия (преди 21.12.2011 г.)

SEP_Root_CA

изтегли
Сериен Номер
1a a6 dc e3 fe 02 ec 64
Валиден от
24.03.2009г.
Валиден до
24.03.2029г.
Thumbprint- sha1
1e f8 30 cc e1 5c e2 7e 0a d0 58 33 95 ce 31 10 8e c8 d6 6a

 

MobiSafe_CA

изтегли
Сериен Номер
57 f7 92 07 78 1f 95 c3
Валиден от
24.03.2009г.
Валиден до
24.03.2019г.
Thumbprint- sha1
57 bc 35 b0 7e 51 38 3a 77 77 07 70 bb 5f de 67 ad 3f d1 11

 

TimeStamp Certificate

изтегли
Сериен Номер
52 25 19 cc 21 93 a4 6f
Валиден от
24.03.2009г.
Валиден до
24.03.2019г.
Thumbprint- sha1
05 d2 23 91 99 e7 a0 ef 7f f7 d0 e4 1b d2 c5 f0 3e 58 19 50

 

OCSP Certificate

изтегли
Сериен Номер
52 27 00 ba c9 af 21 95
Валиден от
24.03.2009г.
Валиден до
24.03.2019г.
Thumbprint- sha1
60 12 22 de 1d c7 9f 2e 62 1c be f9 0c 47 81 c1 dd 30 77 5a

CRL and store

За да сте сигурни във валидността на електронни подписи, гарантирани чрез eSign Удостоверения за КЕП, издадени от СЕП България, Ви съветваме при приемане на документи, подписани с електронен подпис eSign, да актуализирате на Вашия компютър публикуваните по-долу списъци на прекратени удостоверения.

Тези списъци представляват електронни документи, които съдържат информация за серийните номера, дата и причината за прекратяването на прекратените и временно спрените удостоверения, издадени от СЕП България.

Списък на прекратени удостоверения, подписани с Базовия сертификат от удостоверителна йерархия "eSign Sep Root CA", съгласно eIDAS от 01.07.2017 г - "eSign Sep Root CA" CRL. Този списък се актуализира при прекратяване на удостоверение, валидирано от съответния орган, но независимо от това, поне веднъж годишно.

Списък на прекратени удостоверения, подписани с Оперативния сертификат - eSign Sep QES CA и издадени съгласно eIDAS след 01.07.2017 г. - "eSign Sep QES CA" CRL. Този списък се актуализира при спиране или прекратяване на Удостоверение за КЕП, но независимо от това, поне веднъж на всеки три часа.

Списък на прекратени удостоверения, подписани с Базовия сертификат от удостоверителна йерархия (от 01.07.2013 г. до 30.06.2017г.) - "SEP Root CA" CRL. Този списък се актуализира при прекратяване на удостоверение, валидирано от съответния орган, но независимо от това, поне веднъж годишно.

Списък на прекратени удостоверения, подписани с Оперативния сертификат - eSign QES CA и издадени след 01.07.2013 г. до 30.06.2017г. - "eSign QES CA" CRL. Този списък се актуализира при спиране или прекратяване на Удостоверение за КЕП, но независимо от това, поне веднъж на всеки три часа.

Списък на прекратени удостоверения, подписани с Оперативния сертификат - SEP QES CA (от 21.12.2011г. до 01.07.2013г.) - "SEP QES CA" CRL. Този списък се актуализира при спиране или прекратяване на Удостоверение за КЕП, но независимо от това, поне веднъж на всеки три часа.

Списък на прекратени удостоверения, подписани с Базовия сертификат от старата удостоверителна йерархия (преди 21.12.2011 г.) - "SEP Root CA" CRL. Този списък се актуализира при прекратяване на удостоверение, валидирано от съответния орган, но поне веднъж годишно.

Списък на прекратени удостоверения, подписани с Оперативния сертификат от старата удостоверителна йерархия - "MobiSafe CA" CRL. Този списък се актуализира при спиране или прекратяване на Удостоверение за КЕП, но независимо от това, поне веднъж на всеки три часа.

Архив на издадените списъци с прекратени удостоверения може да намерите тук.