Осъществяването на достъп до уеб страницата eSign.bg е обвързано с приемането на условията за ползване на сайта, описани по-долу. Ако не сте съгласни с тези условия, моля да не ползвате и посещавате тази страница.


Всички права върху съдържанието, дори и тези, които не са изрично споменати тук, са собственост на „Система за електронни плащания България /СЕП България” АД и са обект на защита от Закона за авторските и сродните му права.


На потребителите е забранено да копират, предават, съхраняват, разпространяват част или цялото съдържание на този сайт в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „Система за електронни плащания България /СЕП България” АД.


Всички търговски марки, отличителните характеристики, лога, графични дизайни и дуги подобни, които са достъпни през този сайт, представляват изключителни запазени марки и са защитени от референтното законодателство. Тяхното появяване в сайта не означава прехвърляне на каквито и да било права от тях към трети страни.


„Система за електронни плащания България /СЕП България” АД полага усилия и взима всички мерки, за да бъде информацията, поместена на уеб страницата, прецизно и внимателно подбрана, да бъде актуална и достоверна, което, обаче, не изключва възможността да възникнат обективни пропуски и/или неточности. Настоящият сайт съдържа връзки към други уеб сайтове и „Система за електронни плащания България /СЕП България” АД не е отговорна за съдържанието на тези интернет страници и за вреди, които могат да произтекат като резултат от тяхната употреба. Използването на съдържанието от интернет страниците е на собствен риск на потребителя.


Този сайт е създаден с цел предоставяне на обща информация за компанията и нейните продукти и улеснение на потребителите. Цялата информация се предоставя по начин, съответстващ на изискванията на действащото законодателство. „Система за електронни плащания България /СЕП България” АД си запазва правото да актуализира и променя съдържанието на уеб сайта, без предварително уведомление. Всяка такава промяна влиза в сила от момента на публикуването й на уеб сайта.


eSign е регистрирана търговска марка за предоставяните удостоверителни услуги от „Система за електронни плащания България /СЕП България” АД с ЕИК: 131107204.